Wanneer men het lidmaatschap in de loop van een betalingstermijn beëindigd blijft men toch contributie voor die periode verschuldigd. Beëindiging lidmaatschap kan ingaan per 1 februari of 1 augustus. Opzegging van het lidmaatschap is met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken, en is alleen SCHRIFTELIJK of DIGITAAL mogelijk met het daarvoor bestemde formulier. Het uitschrijfformulier kunt u hier vinden.

  • 01 februari       Afmelding moet uiterlijk 4 januari bij de vereniging binnen zijn.*
  • 01 augustus    Afmelding moet uiterlijk 4 juli bij de vereniging binnen zijn.*

Let op: 4 januari en 4 juli zijn een harde deadline.

De machtiging vervalt pas bij schriftelijke opzegging van het lidmaatschap.

Klik hier om naar de pagina te gaan waar de lidmaatschapsregels van de bonden staan beschreven.

 

07-12-2011

Op 5 oktober 2010 heeft de Eerste Kamer een nieuw wetvoorstel aangenomen, betreffende de stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten. Daarnaast legt het voorstel de specifieke plicht op aan (sport)verenigingen om leden te informeren over de wijze van opzegging van het lidmaatschap.

Doel van de wetswijziging is een einde te maken aan de (vaak ongewenste) situatie dat abonnementen en lidmaatschappen automatisch verlengd worden, terwijl consumenten of leden vaak geen behoefte meer hebben aan deze producten en diensten. Bij stilzwijgende verlenging ontvangt de consument of het lid vaak alleen achteraf een factuur of bankafschrijving, wanneer het te laat is om een abonnement of lidmaatschap op te zeggen en zit er vervolgens weer een jaar aan vast. De nieuwe wetgeving richt zich met name op het stilzwijgend verlengen van abonnementen op tijdschriften, maar ook abonnementen van sportscholen vallen eronder. Sportverenigingen worden in principe slechts deels getroffen door deze nieuwe regelgeving. De nieuwe wetgeving is uitdrukkelijk niet van toepassing verklaard op verzekeringen.

Stilzwijgend verlengen

Wat betreft stilzwijgende verlenging van lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten gaan strengere eisen gelden. Na verloop van de contractsperiode wordt het contract momenteel veelal verlengd voor dezelfde periode als dat de oorspronkelijke overeenkomst liep. Onder de nieuwe wetgeving loopt het contract weliswaar gewoon door, maar is het mogelijk de overeenkomst eerder op te zeggen. Men komt dus eerder van de overeenkomst af. De opzegtermijn van een lidmaatschap of abonnement is hoogstens één maand, of drie maanden indien de geregelde levering minder dan eenmaal per maand plaatsvindt.

Wijze van opzegging

Onder de nieuwe wetgeving is een bepaling opgenomen, die er in voorziet dat de aanbieder niet mag eisen dat op een andere manier opgezegd moet worden, dan de wijze waarop een overeenkomst tot stand in gekomen. Het is dus bijvoorbeeld niet meer mogelijk een abonnement per telefoon af te sluiten en de afnemer te verplichten schriftelijk en aangetekend op te zeggen. Telefonisch opzeggen moet in dat geval ook mogelijk zijn.

Gevolgen (sport)verenigingen

Voor (sport)verenigingen is een uitzondering gemaakt. De nieuwe wet verbiedt het automatisch verlengen van het (sport)verenigingslidmaatschap niet. De gedachte hierachter is dat verenigingen vaak minstens een jaar vooruit moeten plannen en financiële verplichtingen aangaan. De onzekerheid over het ledenaantal is hierdoor niet wenselijk. Voor verenigingen is mede daarom een milder regime van toepassing. In de nieuwe wet is daarom wel bepaald dat verenigingen ervoor moeten zorgen dat leden eenvoudig kunnen nagaan op welke wijze men zijn/haar lidmaatschap kan opzeggen. Wanneer een vereniging een website of ledenblad heeft, dient de informatie voor opzegging van het lidmaatschap op de hoofdpagina van de website of op één van de eerste drie pagina's van het ledenblad te worden vermeld.

Conclusie

Op verenigingen is dus wat betreft de nieuwe wet in beginsel een beperkt regime van toepassing. Een lidmaatschap van een (sport)vereniging mag nog steeds stilzwijgend verlengd worden voor een jaar, indien er geen opzegging van het lidmaatschap plaatsvindt. Echter, (sport)verenigingen dienen de leden wel de noodzakelijke informatie eenvoudig te verschaffen met betrekking tot opzegging van het lidmaatschap. Voor sportscholen gelden dus wel de strengere eisen met betrekking tot verlenging en opzegging van lidmaatschappen.